Szerző:
Cím:

Témakör:
ISBN:
Kiadás éve:
Méret:
Terjedelem:
Kötésmód:


Varga Domokos
Víg játék – végjáték
búcsúkötet
963 8250 69 0
2002
A/5
255 oldal
ragasztott papírkötés

 

Fogyasztói ár:
1380 Ft
 
Internetes ár:
1104 Ft
Kedvezmény:
20%
     
 
Ismertető

Ki nem szeret nagyokat nevetni? Hát még másokat szívből megnevettetni? Mikor írni kezdtem ezt a könyvet 2001 tavaszán, nem is igen volt egyéb szándékom. Jó kedvét kelteni magamnak, másoknak, főként irodalmi, nyelvi játékokkal. A Lyukasóra lapban rovat is indult Játszótér címmel, hogy sorozatosan közölje ilyen írásaimat. Ez már szeptemberben történt, épp amikor kiderült, hogy baj van. Nem sokáig folytathatom ezt a vígjátékot. Tumorok falták fel a májam nagy részét. Néhány hónapom lehet még hátra.....

 
Kritikák, recenziók


Recenzió

A könyv címe tartalmi kettősségre utal: a kötet első nagyobb szakasza a Lyukasóra című folyóirat számára írt humoros írásokat tartalmazza. A második tematikus egységnek már tragikusabb aktualitása van: az író értesül májtumoráról. És ekkor a viccelődésnek vége szakad, következik a visszatekintés, a számvetés, a szembenézés, a szerző szavaival élve: a végjáték. Az első fejezet a A Lyukasóra játszóterén címet viseli. Ebben tréfás, csipkelődő, évődő, vagy kissé gunyoros verseket, prózai szövegeket találunk, nem egy költőelődöt vagy kortársat idézve. Az író remek rímfaragó: kihasználva a magyar nyelv adta lehetőségeket, rengeteg szóviccet, kacagtató rímet 'gyárt', miközben ő is rácsodálkozik nyelvünk csodálatos sokszínűségére, kifogyhatatlan tárházára. Íme egy kancsal szemmel látott Gazdag udvarló: 'A lány: Már megint itt sündörög! / Az anyja: Gyűrd már le az undorod!' Kötetben eddig még meg nem jelent - az író 1957-es fogházi magányában született - verseket tartalmaz a Rímfaragóban című, második fejezet. Ezt követi a visszatekintés, szintén eddig még közöletlen írásokkal: honnan jött és mivé lett az egykori Varga Domokos? A záró fejezet (Hit és halál) a legfájdalmasabb: az élettől búcsúzó ember írásai ezek, mégis szépek: 'Mert a búcsú - a játék vége - szép is lehet. Megrendítő, de felemelő'. - Széles körben érdemes ajánlani.
_____________
Forrás: www.kello.huSZAKONYI KÁROLY
Az élet szerelmese
Varga Domokos: Víg játék - végjáték

Bizonyíthatja-e jobban, teljesebben valaki az élet iránti szeretetét, de mondhatnám rajongását, mint hogy gyermekeket nemz a világra, népes családot alapít, s nem azzal törődik, miből futja majd ételre, italra, ruhára egyebekre, hanem csak a szív parancsát teljesíti, bízva a Szentírás bíztató szavaiba, vagyis, hogy a mezők liliomát és az ég madarait sem hagyja öltözet és táplálék nélkül a Fennvaló, pedig nem vetnek és nem aratnak.

Varga Domokos persze azért sokat vetett és ha nem is mindig bőséggel, de aratott is. Szép számú könyv dicséri munkálkodását, sokirányú érdeklődését, tanulmányai révén tudását, fáradhatatlanságát, szerkesztői rátermettségét, megszerzett bölcsességét. A Hét Krajcár kiadó gondozásában az utóbbi időben egyszerre több könyve is megjelent abból a sokból, ami hosszú és szép élete során kikerült írói műhelyéből. Három évvel ezelőtt egy megindítóan gyönyörű, és bravúros szerkezetű munkájában holt édesanyját faggatta, mintegy a túlvilágról kért tőle interjút életének történetéről, s egyben a család históriájáról is (Édesanyám sok szép szava). Ebből kiviláglanak a jeles ősök, kik közül egyik-másik Arany Jánossal, Szász Károlylyal, a Mészölyökkel voltak, kerültek rokonságba.

Volt honnan örökölni az irodalom, a nyelv szeretetét, a nép, a haza, a nemzet iránti tiszteletet, sőt rajongást.. És persze a génekben átöröklött és aztán megőrzött tisztességet.

Varga Domokos legutóbbi, vadonatúj kötetének a címe Víg játék – végjáték.

Megrendítő, de felemelő...

Ezek Varga Domokos jelzői kötetéről a könyv elő-és egyben utószavából. Az történt ugyanis, hogy amikor 2001 tavaszán írni kezdte ezt a kötetet, még nem tudta, hogy nemsokára szembe kell néznie a kegyetlen valósággal. Komoly betegség támadta meg, aminek súlyos, sőt végzetes kimenetelével kell számolnia. A vígságnak indult munkát, mert hiszen egy jó kedvű, derűre fakasztó könyvet akart írni irodalmi játékokról és más szellemességekről, borúsra váltották a tények, a víg játékból a végjáték felé fordult az író tolla. De nem hiába kedvelték a múzsák a velük mindig szerelmetesen jó kapcsolatban álló szerzőt, nem engedték – és szerencsére még ma sem engedik – el körükből, így aztán részben a kitervelt munka, részben a melléje szerkesztett egyéb, kötetben még soha nem szereplő írások összességéből létrejött a könyv. Négy ciklusa: a Lyukasóra játszóterén, a Rímfaragóban, a Honnan jöttem, mivé lettem? és végül a Hit és halál írásai különböző műfajúak, mégis egységet teremtenek abban, hogy Varga Domokos írói és emberi portréját adják: a játékra, nevettetésre mindig kész irodalmárét és az életet még a bajok közepette is derűsen szemlélő emberét. S nem kevésbé a költészet rajongóját is megmutatják. Bár magát szerényen nem tekinti igazán költőnek. Azonban mind kritikusként, mind az írásművészet értőjeként, de azt is hozzátehetném, hogy éles szemű szerkesztőként otthonos a lírában, nem beszélve arról, hogy néhány verse valódi gyöngyszem. A harmadik ciklus a vallomások, beszélgetések munkáról, pályafutásról, családról. És végül a negyedik az elmúlás fölötti férfias, könnyek nélküli, belenyugvásos meditálás a mások és a maga földi létének végességéről.

Bátor, őszinte, szívhez szóló könyv. Benne a halál olyan természetes, mint a születés, mint a végigélt évtizedek mindmegannyi élménye. Varga Domokos tiszta, szép, dolgos életének a tükre. A nagy családot létrehozó, a mindenkihez tisztelettel és szeretettel forduló, a munkát becsülő, a vígságot, mint a hétköznapok elviselhetőségét égi ajándékként birtokló ember ajándéka. Mindaddig, amíg köztetek lehetek, veletek akarok nevetni és meditálni, barátaim! – ezt mondja ki ezzel az új kötetével.

A kötet alján a szerző kalligrafikus írásával azt olvashatjuk, hogy Varga Domokos válogatott művei. És ugyanez olvasható a másik négy könyvön is: a Kutyafülűek, a Ritka szép magyar népmesék, az Európa születése és az Ünnepeink c. munkákon. Valamennyit igen szép köntösben adta közre a Hét Krajcár Kiadó. Mindezek már jól ismertek az olvasóközönség előtt, de új megjelentetésük mégis fontos, hiszen főleg a fiatal publikum számára hasznos és szórakoztató olvasmányok.

A Kutyafülűek a már fennebb említett, gyermekszerető és nevelői erényekkel megáldott családapa írásai. A történetek dátumozottak, és ezt azért érdemes megfigyelnünk, mert az 1956-ban kezdett könyv további darabjait, a Gyűjtőfogház Kisfogházában írta, ahol a forradalom után fogságát töltötte.

Az otthon hagyott kicsinyei után vágyódó apa még a keserves körülmények között is humorral álmodja vissza a lurkók csínytevéseit, és bár az utolsó fejezeteket már szadabulása után vetette papírra, mégis csodálatos a könyv derűje, amivel a cella zord magányában a kalandokat felidézte.
A Ritka szép magyar népmesék gyűjteménye izgalmas fabulák a szerző gyűjtésében és átdolgozásában. Minden sorából felismerhető Varga Domokos képalkotó stílusa, őseitől örökölt ízes nyelvezete, eszejárása, játékossága. Olyan lenyűgözően mesél, hogy hallgatná (olvasná) az ember reggelig. Jó, hogy a gyerekek kezébe kerülhet ez a könyv, s talán sokukat meggyőz arról, hogy érdemesebb ilyen meséket olvasni, mint bárgyún bambulni a televízió bugyutaságait bámulva. (Az alliteráció Dombi kedvéért szándékos!)

Az Európa születése hasonlóképpen fontos kiadvány. Varga Domokos olyan egyszerűen, meggyőzően, széleskörű tájékozottsággal rajzolja fel Attila hunjaitól a középkor elejéig az európai történelmet, mintha részese lett volna az eseményeknek, s minket is oda tudna kísérni a kezdetleges gerendavárak, majd a bástyákkal díszes kővárak, a lovagok, a viharos életű pápák és ravasz királyok, császárok, a szegény pórok és a bolognai egyetemisták világába. Mesél, megjelenít, eligazít, és tanít. Mert szeret tanítani is, gyöngéd pedagógiával, szórakoztatóan.

Az Ünnepeink is eligazító. Tanuljuk csak meg, mely ünnep miféle, mikor mi illik, mire kell emlékezünk, mit kell tudnunk a múltról, múltunkról. Ismerjük meg és tiszteljük az események alakítói közül a reá méltókat. Odakínálja a megfelelő olvasmányt, verset, (szavalatot) az újévi köszöntőktől a nemzeti ünnepeken át a betlehemes játékig, még dalocskákat is, jeles írók, költők munkáit klasszikusokat éppen úgy, mint jelenkoriakat.

Öt kötet hirtelenjében egy bőséges életmű darabjaiból – a Hét Krajcár Kiadó jóvoltából. Varga Domokos ezévben kapott Kossuth-díjat, már csak ezért is illő újra kézbe venni friss munkája mellett a korábbiakat is. Köszönet a kiadónak, de főként köszönet az írónak, hiszen az ő jó szívvel adott ajándékai ezek a magyar olvasóknak. Az életet végtelenül tisztelő, és világa bűvkörébe minket oly nagy szeretettel bevonó író ajándékai.
_________________________________
Forrás: http://www.ujkonyvpiac.hu/cikkek.asp?id=3087
Megjelent: Új Könyvpiac, 2002.06.16.