Versek1180 FT
 
Baán Tibor
Konstelláció


Baán Tibor 1946. május 26-án született Rákosligeten. Költő, kritikus, esszéista. Ezidág kilenc verskötete és három prózakötete (tanulmányok, esszék, kritikák, személyes feljegyzések) jelent meg.

A szerző írja új könyvéről:

Kollázsokat a győri bencés gimnázium elsős diákjaként kezdtem el készíteni. Tanáraim hívták föl rá a figyelmet képeim ösztönös keleti inspirációjára. Ettől kezdve már tudatosan fordultam a kevés vonallal sokat mondó keleti képalkotási eljárások felé. Konstelláció című új könyvemben a kollázsok a haikukban kifejezett gondolatok, érzések képi megjelenítései.
1200 FT
 
Baán Tibor
Után


Baán Tibor legújabb verskötete új összefüggésbe helyezi ezt a rejtőző költészetet, amely mitikus felhangjaiban „örömszerző költészet” (Rónay László), de újabb fejleményeiben, ahol az én és nemzedéke történetét ábrázolja, egyre hangsúlyosabb a valósággal való szembenézés igénye. Repülés és „zuhanás” (Alföldy Jenő) dialektikája együtt, egyszerre jellemzi a költő legújabb verseit.
1350 Ft

 


Konczek Jószef
Formáért sóvárgó

„…az ember kutat ás, / arcán a tenger csillan át” – írja kötetében  Konczek József. Ez a gondolat a legújabb technika évezredének kezdetén a hagyomány világában élő emberre tekint, s azzal a hittel, hogy van ígéret a távoli meghódítására a megszokott tettekben is. Szellemünk tevékenysége – a kút-arc-tenger” jelképbe foglalva a haza adta életlehetőségek egyéni megélése, egy negyven éve publikáló író életének következetes végiggondolása.
1500 Ft

 


Kiss Dénes
Hódoltság

A harcias magyarságáról, különös nyelvészeti elméleteiről ismert író hazafias és létértelmező verseit adja az olvasók kezébe. Hangjára a természetesség, a hagyományos formák egyéni alkalmazása jellemző. Kiss Dénes jó érzékkel bánik a szavak hangalakjával, nem megy túl azon a határon, ahol a vers átcsap formalizmusba, így erőteljes, tiszta rímei iróniát közvetítenek, míg a verszene, a ritmus a dalszerűséget, az indulókra jellemző dinamikát erősíti, ami a versek többnyire agitatív, fölszólító vagy háborgóan búsongó hangnemével jól harmonizál
1480 Ft

 


Gergely Mihály
Hatalomvágy- halálveszély

"Korunkban az ellenőrizhetetlen hatalomvágy - CEZAROMÁNIA - egyes emberek, kis és nagy közösségek, minden ország legfenyegetőbb ellensége. Legyőzése, de még elviselhető korlátok közé szorítása is ritkán sikerült. Eltakarítása vér- és életáldozatok nélkül alig remélhető" –   írta Naplójába Gergely Mihály.

1600 Ft

 


Baán Tibor
Papírmozi

Baán Tibor új és válogatott verseinek könyve a Papírmozi, értsük ezen a költészet metaforáját, új összefüggésbe helyezi ezt a rejtőző költészetet, amely mitikus felhangjaiban örömszerző költészet (Rónay László), de újabb fejleményeiben, ahol az én és a nemzedék történetét ábrázolja, egyre hangsúlyosabb a valósággal való szembenézés igénye. Repülés és zuhanás (Alföldy Jenő) dialektikája együtt és egyszerre jellemzi Baán Tibor költészetét.
1980 Ft

 


Vargha Gyula
A végtelen felé

Vargha Gyula költő és statisztikus 1853-ban kisnemesi családba született a Gödöllői dombság egyik kis falujában, Káván. Költőnk 40 évesen már akadémikus, 47 évesen a Statisztikai Hivatal igazgatója, miniszteri tanácsos, a Kisfaludy Társaság titkára, a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke. Költői hagyatéka öt verseskötet és számtalan versfordítás (Vargha András, a költő dédunokája).
1380 Ft

 


Konczek József
A tájjal maradtam

Hatvanéves koromig sokféle hatás ért. Ragaszkodom az élményeimhez, mert bennük fejeződnek ki és őrződnek meg a tanulságok és tanúságok. Belőlük nő ki a jövő lehetősége is. (Konczek József)
1480 Ft

 


Benke László (szerk.)
Vérrel virágzó

Lassan már azokat is ráncosodni, kopaszodni, deresedni látjuk, akik azokban a napokban-hetekben születtek: 1956. októberében, novemberében látták meg a fényesen fellobbanó, majd gyorsan halványuló napvilágot s a vérrel virágzó kis Magyarországot. Akik pedig már elég nagyok voltak akkoriban, hogy maguk s felkeljenek, megmozduljanak - ha kellett, fegyvert fogjanak - a szabadság hirtelen rájuk szakadt, szédítő mámorában, azok ha élnek is még, ki tudja, meddig.
1480 Ft

 


Benke László
Veszteség

Benke László a mai középnemzedék egyik legkiválóbb, legeredetibb hangú költője. Költői indulása leginkább a fiatal Jeszenyinére emlékeztet üde-friss, tiszta versintonációival, eredendő formaérzékével, közvetlen versbeszédével. Ő is falusi származék, innen ered mély elkötelezettsége a nehéz sorsú szegények iránt, akiket mindvégig képvisel verseiben.
1980 Ft

 


Tamási Lajos
Keserves fáklya

Halála előtt nem sokkal, 1992. szeptemberében, látván, hogy milyen végzetesen rossz bőrben van, kertjének hervadó fái alatt baráti társaságban üldögélve, olyasmi járhatott az eszünkben: nem várhatunk, hogy majd a nép, majd a magyar nemzet végre szemébe mondja költőjének az igazat. Egyáltalán semmilyen isteni kinyilatkoztatásra nem várhattunk. És akkor közülünk valaki azt monda: - Lajos, meg fogsz halni. De előtted az örökkévalóság. Nagy költő vagy. Ezzel egy kicsit jókedvre derítettük. - Tudjátok, mi az örökkévalóság? - S mintha legyintett volna arra a hatalmas gyémánthegyre, amelynek tetején egy holló köszörüli a csőrét. - Az a madár minden évszázadban egyszer feni meg csőrét a gyémánthegy szikláin. Ha majd ettől a csőrköszörüléstől a gyémánthegy teljesen elkopik, az örökkévalóságnak is vége szakad.
1980 Ft

 


Csanádi Imre
Hajnali káprázat

Csanádi Imre a költészet azon nagymesterei közé tartozik, akiknek működése a legszorosabban összekapcsolódik a magyar művelődés történetével. Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Illyés Gyula, illetve Székely János és Kányádi Sándor nevével rajzolható ki az a líratörténeti folyamat, amelyben biztos helye van. Azok a szálak pedig, amelyek a népköltészethez kötik, a folklortudományban Erdélyi János, Kriza János, Bartók Béla, Kodály Zoltán, a költészetben pedig Erdélyi József, József Attila, Nagy László, Juhász Ferenc, Csoóri Sándor és Szilágyi Domokos működéséhez is elvezetnek, akkor is, ha a 20.századi folklórszemléletben õ a viszonylag hagyományosabb utakat választotta.
500 Ft

 


Tóth Endre
A világ végén

feltöltés alatt
1280 Ft

 


Bokor Levente
Aranylázálom

Ezt a könyvet Nagy lászló emlékének ajánlom, aki sok jószavát kockáztatta a költészetért és művelőiért.
1200 Ft

 


Szőke Kálmán
Szavak a némasághoz

Jóbként az Istenhez felkiált ostromlott hite hogyha lázad, portáján Rákosi rekvirált, most kopogtatnak a bankházak. Szava már nincsen, csak nincse van, szőlője a vérétől veres, "mire megyünk együtt, Nagyuram?!" borja fejéhez botot keres.
700 Ft

 


Benke László
Halálig szomjazom – Szélvízvölgye

Benke László verseinek vitathatatlanul egyetemes mondandója van - írta a kötetről Varga Domokos. - Egy valóságos sorsregény dereng fel lírájuk pontos lélekrajza mögül. A szerző önéletrajzi ihletettségű regényt is írt /Sértők és sérültek/. Őt én mégis elsősorban lírai alkatnak látom, mások előtt is titkolhatatlan erős érzelmekkel: örömökkel, bánatokkal, fájdalmakkal, indulatokkal, vádakkal és önvádakkal, könnyen fellobbanó és nehezen elhamvadó szerelmekkel, de mindenek előtt és felett a teljes élet kielégíthetetlen szomjúságával.
500 Ft

 


Nagy Mihály Tibor
Szomjazó madár

feltöltés alatt
780 Ft

 


Bárány Tamás
Zsibvásár

„Bárány Tamás gyanús író. Roppant olvasmányos, széles tábora van, s ugyanakkor elmélyült, nagy emberismerettel megáldott, míves és igényes művész. Népszerúség és művészi komolyság, szórakoztatás és gondolatiság nem fér össze az eluralkodott esztétikai Prokrusztész-ágy fabrikálók szerint. Szokatlan egyéniségét az irodalomtörténet sem tudta besorolni." (Szalay Károly)
600 Ft

 


Kádár Ferenc
Levette kezét rólunk a Teremtő

Kádár Ferenc 1947. szeptember 11-én született Kolozsváron, Erdély hajdani "fővárosában". Mindkét ágról régi kolozsvári családból származik, de az apa oldaláról székelyek utódja. Iskoláit szülővárosában végezte, beleértve a Babes-Bolyai tudományegyetemet is, melynek gyógypedagógiai karán 1973-ban diplomázott. Az akkor divatos kihelyezési rendszer értelmében Nagykárolyba került és azóta is ott él.

 
500 Ft

 


Kuczka Péter
Seregek Ura

A prózaíróként, sci-fi szerzőként számon tartott Kuczka Péterről néhány éve derült ki, hogy költőként meglepően jelentős művet hozott létre. E most napvilágra került újabb "lelet" ismét meglepetést fog kiváltani a 20. század magyar líráját figyelők körében. Megtudják, hogy a szerző 1964 óta folyamatosan dolgozott egy nagyszabású poémán, melyben emléket állít a zsidóság 1935-1944 közötti megpróbáltatásainak. Mintha a közösség nevében a szómágiát vagy a maga számára a beszédterápiát művelné; azzal, hogy újra kimondja a kimondhatatlant, meg is semmisíti, és így megszabadulván a nyomasztó emléktől, maga is megkönnyebbül, visszatalál az emberi élethez, újra hinni kezd az alkotás értelmében.
420 Ft

 


Kuczka Péter
A torony

Az emberiség történetében számtalan vágyálom, Bábel-torony omlott össze. Kuczka Bábel- tornya a magyar történelem sok-sok kudarca, de legfőképpen a saját maga által is építeni kívánt emberséges társadalom eszméjének szimbóluma, ami együtt omlott le Kuczka és küzdőtársainak közös reményeivel és saját személyes sorsával – írta a kötetről Szepes Erika.
1000 Ft

 


Benke László (szerk.) 
Piros és fekete

Mikor a majdani költő – Petrovicsék Sanyikája – először sírt bele a kiskőrösi, s vele a nagy magyar éjszakába, egy olyan országba érkezett meg, amelynek nemcsak Nemzeti dala nem volt még, hanem Himnusza sem, Szózata sem. Jövője sem, amelyet akár csak az ország kisebb-nagyobb birtokosai, nemesurai is láttak volna maguk előtt – nemhogy a reménytelenül robotoló jobbágymilliók. Éjszaka volt, kevéske fénnyel – csillagokéval, lidércekével – és sok-sok sötétséggel...
Válogatás a magyar költészetből Petőfi Sándor születésének 175. és 1848-49-es szabadságharcunk 150. évfordulója alkalmából
500 Ft

 


Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván (szerk.)
Világvégi palota

feltöltés alatt
780 Ft

 


Kuczka Péter
Út a folyóhoz

feltöltés alatt
780 Ft

 


Tamási Lajos
Hazatérés

feltöltés alatt
elfogyott

 


Benke László
A kihalt játszótér

Benke László Válogatott verseinek gyűjteménye (A kihalt játszótér, 1993) hosszmetszetben ad képet egész addigi pályájáról, s az utóbbi évek feszített történéseiről. Újraértékeli múltját, amelyben - ha nem akart a heroikus küzdelemben felmorzsolódni, "mártír"-rá válni - el kellett viselnie a megalázottság, a tehetetlenség szégyenét. A "kihalt játszótér" valójában mindannyiónk gyötrelmes élettere (volt évtizedeken át), ahol fulladásos közérzettel cipeltük a mindennapok terheit. (G. Komoróczy Emőke)