Cikkek, tanulmányok, esszék, kritikák
1500 Ft

 


Baán Tibor
Fékezett habzás


A szerző legújabb könyve a műfaji határátlépésnek köszönhetően személyes vallomás, igazi szellemi „rongyszőnyeg”, amelyben aforizmák, életmozaikok, naplófeljegyzések, füves könyvbe való életbölcsességek, mini-esszék sorakoznak. Egybeolvasásuk egyfajta spirituális, értékkereső magatartást: életstratégiát körvonalaz, mely segítséget nyújthat az olvasónak önmaga mélyebb megértéséhez. Harmonikus énje fölfedezéséhez.
1380 Ft

 


Marafkó László
Litera-túra


Egy kis misztikával vezeti be kötetének napilapokból, irodalmi folyóiratokból már ismerhető írásait Marafkó László, megvallva, hogyan is került az irodalom közelébe valamikor kamasz korában. A sajátos stílusú, sok társadalom- és irodalomtörténeti információt tartalmazó esszék igazolják akkori döntését. A három nagy fejezet közül a Szellemtörténések írásainak többsége a Magyar Nemzetben jelent meg kicsivel az ezredforduló előtt, illetve után.
1980 Ft

 


Vargha Gyula
A végtelen felé


Vargha Gyula költő és statisztikus 1853-ban kisnemesi családba született a Gödöllői dombság egyik kis falujában, Káván. Költőnk 40 évesen már akadémikus, 47 évesen a Statisztikai Hivatal igazgatója, miniszteri tanácsos, a Kisfaludy Társaság titkára, a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke. Költői hagyatéka öt verseskötet és számtalan versfordítás (Vargha András, a költő dédunokája).
1980 Ft

 


Alföldy Jenő
Templomépítők – Költők, könyvek, versek 


A könyvben szereplő írásokat három nagyobb fejezetre osztotta a szerző. A Portrévázlatokban kis terjedelmű pályaképet ad egy-egy költőről, többnyire válogatott verseik vagy teljes életművük megjelenése alkalmából, a Verseskönyvek írásai egy-egy űj verseskötetre világítanak rá, a Verselemzések pedig egy-egy költemény részletesebb műelemzésébe bocsátkoznak.
1980 Ft

 


G. Komoróczy Emőke
A szellemi nevelés fórumai


G. Komoróczy Emőke feltárja és végigkíséri a XX. sz. egyik legjelentősebb szellemi vonulatának alakváltozásait, amely az ember morális forradálmának - egy etikus/abb/ és igazságos/abb/ társadalom megteremtésének - előkészítését, katalizálását tűzte célul. Nagy pedagógiai erosszal rendelkező íróink (Kassák, Németh László, a népi írók java) már a 20–30-as években a magasabb társadalmi felelősséggel élő `kollektív individuum`-ról beszéltek, s megkísérelték a személyiség-nevelés eszközeivel felébreszteni az egyedekben az igényességet saját életük magasabb szellemi síkra emelésére.
1380 Ft

 


Szalay Károly
Arcok törött tükörben


Szalay új kötete kisregény méretben és rövid villanásokban, karikatúra skiccekben közelmúltunk izgalmas egyéniségeit villantja föl, analizálja, néhány vonással mesteri portrét rajzolva róluk.
1100 Ft

 


Illés Lajos
Irodalmunkkal Európában


Érdekes történeteket beszél el Illés Lajos, József Attila díjas író a magyar irodalom fogadtatásának epizódjairól az egyes európai országokban. Kötete első, Bécstő Rómáig c. részében a legkiválóbb klasszikus és kortárs magyar írók novelláit bemutató - általa szerkesztett - angol és osztrák antológiáinak históriájáról mesél. Színes képet rajzol "kalandozásairól" kollégáival: Bertha Bulcsúval, Cseres Tiborral, Fekete Gyulával, Jávor Ottóval, Lator Lászlóval, Mándy Ivánnal, Oravetz Imrével, Szeberényi Lehellel Ausztriában, Észak-Olaszországban, Németországban, ahol szépprózánk megismertetésén munkálkodtak.
1380 Ft

 


Varga Domokos
Víg játék – végjáték (Varga Domokos válogatott művei)


Ki nem szeret nagyokat nevetni? Hát még másokat szívből megnevettetni? Mikor írni kezdtem ezt a könyvet 2001 tavaszán, nem is igen volt egyéb szándékom. Jó kedvét kelteni magamnak, másoknak, főként irodalmi, nyelvi játékokkal. A Lyukasóra lapban rovat is indult Játszótér címmel, hogy sorozatosan közölje ilyen írásaimat. Ez már szeptemberben történt, épp amikor kiderült, hogy baj van. Nem sokáig folytathatom ezt a vígjátékot. Tumorok falták fel a májam nagy részét. Néhány hónapom lehet még hátra.....
1380 Ft

 


Varga Domokos
Európa születése (Varga Domokos válogatott művei)


Varga Domonkos történelmi esszékötete az antik világ bomlásától az érett középkor elejéig kíséri végig azt a bonyolult folyamatot, amelynek eredményeként lassacskán létrejött mindnyájunk közös Európája. Keresi az egymást követő események mélyebb okait; többé-kevésbé rejtett összefüggéseket segít megértenünk, s otthonosabbá válnunk kontinensünk múltjának egy olyan korszakában, amelynek titkai mai ésszel nemegyszer szinte megfejthetetlennek látszanak.
1180 Ft

 


Varga Domokos
Íróiskola –Tollforgatás mesterfokon


Íróiskolánk - amelynek különben tanárok és diákok, újságírók és más betűvetők is jó hasznát vehetik - tőlük ellesett tanulságokkal van teli. Emellett a magam jóval szerényebb tollforgatói pályájának a tapasztalatai sem hiányoznak belőle. Mindebbe azonban nem kell izzadva, nyögve ásnia bele magát bárkinek. Olyan iskola ez, ahol inkább vidám beszélgetés folyik. No, nem lefetyelés. Nem olcsó duma. Ide csak annak érdemes jönnie, aki az eleven eszmecseréből, a fel- felszikrázó gondolatokból okulni is akar: hogyan adhatná át ő is minél elevenebben, szikrázóbban a maga eszméit, gondolatait, szíve sejtelmeit-sugallatait.
1180 Ft

 


Gergely Mihály
Ébredj, emberiség! Röpirat hetven kiáltásban


Az ember, az emberiség a maga több millió éves történelmi útján még sosem került olyan halálveszedelmekkel fenyegető helyzetbe, mint a XX. század végére. Már a puszta léte, megmaradása forog kockán. A XXI. század, a harmadik évezred küszöbének nagy reményekkel várt átlépése előtt másfél hónappal írom ezeket a sorokat, amikor sokan már szemükkel látják s eszükkel fölmérve élik át a XX. század "teljesítményeinek" késve érzékelt következményeit.
980 Ft

 


Gergely Mihály
Vége a MŰVÉSZETnek? Avagy miért csiszolták a kőbaltákat?


Szerzőnk új kötete vitairatnak is nevezhető. Írásai a magyar művészet hagyományainak, sajátos értékeinek védelmében születtek. És abban a hitben, hogy a művészi értékeknek vannak és lesznek folytatói, megújítói, gazdagítói. Vagy valóban elpusztítható a művészet is? A kötet kiadását fontosnak tartjuk: ilyen hitvallásban fogant írások jó ideje nincsenek jelen a könyvpiacon.
820 Ft

 


Gergely Mihály (szerk.)   
Anyanyelv, világnyelv –Bábel?  


Ezt az antológiát a magyar nyelv védelmében az angol nyelv előretörésének korszakában szerkesztette Gergely Mihály, egy írószövetségi vita összegzéseként.

680 Ft

 


Katkó István
Tabló babérlevelekből   


Katkó István remek portré-fűzérében mintegy félszáz elhunyt magyar író szerepel. Katkó nem kívánta eldönteni, hogy érdemelnek-e babért? Mindössze bemutatja őket. A sokszínűen, szeretettel, lírával, olykor ironikusan megírt portrék egyedülálló vállalkozásnak számítanak. A szerző a közelmúlt látványos és szórakoztató tükörképét rajzolja az olvasó elé.

 
1100 Ft

 


Gergely Mihály
Bruegel varázslatai


Van egy századokkal ezelőtt élt festője a világnak, aki ma is hódít: mind több hívet, sőt rajongót szerez magának évről évre. Ezt a művészet, Pieter Bruegel mestert (1515-30?-1569) paraszt-Bruegelnek nevezik sokan, s remekművei közt csakugyan számos falusi tárgyú kép van. De hogy ő maga a paraszti világból emelkedett volna ki?
E könyv szerzője magukról a Bruegel-képekről "leolvasott" érvekkel oszlatja a festő alakja köré font képzelgéseket. Elvezeti az olvasót a 16. század második felének Németalföldjére, s ott leli meg az igazi Bruegelt...
720 Ft

 


Kuczka Péter
Határvidék


feltöltés alatt


elfogyott

 


Karácsony Sándor
A cinikus Mikszáth


feltöltés alatt
elfogyott

 


Komoróczy Emőke
Arccal a földön a huszadik század. Az avantgard metamorfózisai


Bizonyos értelemben "eretnek" vállalkozásnak nevezhető G. Komoróczy Emőke újabb könyve, amelyben az avantgárd metamorfózisait kíséri végig a század első évtizedeitől napjainkig. Nem irodalomtörténeti keresztmetszetet ad a szerző, inkább arra törekszik, hogy az avantgárd szellemiség megnyilatkozási formáit (a belső autonómiára való törekvést, az alkotói világlátásban és formanyelvben egyaránt kifejeződő kísérletező kedvet s a kész gondolkodási sablonok elutasítását) minél változatosabban számba vegye. Egymással is polemizáló költői arculatokat von be vizsgálódási körébe, kimutatva a mindannyiunkban közös jellegzetességet (a szembeszegülést a XX. század dehumanizáló erőivel, totalitárius politikai rendszereivel).