újdonságokelőkészületbenmeghívófórumhírlevélkatalógusoldaltérkép
a kiadórólkönyveinkszerzőkhíreksajtószobaarchívumpartnerekrendeléskapcsolat
        

        Tanulmány: G. Komoróczy Emőke: Benke László: Otthonkereső
        Jókai Anna: „Nemcsak a rosszat, a jót is elpusztították” Gondolatok Benke László Otthonkereső című
                                regényéről

        Tanulmány - Baán Tibor: Költő napraforgóval. Benke László költészetéről »
        Tanulmány - G. Komoróczy Emőke: Benke László köteteiről »
        Benke László művei                                                                                      

 

>1850 Ft
 

A megőszült kert
(2016)

Benke László újabb kötete is korunk valóságviszonyaiból sarjadt. „Nem a halál a legrosszabb magány, / hanem ha nem tehetem azt, amit tenni kellene” – írja a mindig cselekvő, aktív költő. S miért a nép bűnhődik mindig mindenért? – kérdezi. Folytatódik magyarjaink kitántorgása, tehetetlenek vagyunk. „S én csak állok és csak nézek / szabadon az ablakomban, / mérgemben és fájdalmamban / úgy vérzek el, mint az alkony. / Pirosból jó feketébe / vérzik el a népünk lassan.” Ha nem tudunk egységre jutni, ha nem sikerül megoldást találnunk a társadalmi elnyomorodás kezelésére, szétszóródunk, elpusztulunk – süt át A megőszült kert versein. Reményünket már csak Istenbe vethetjük. Kételyeivel, illúzióvesztéseivel, reménykereséseivel őhozzá fordul: „Adj erőt, hogy egy kicsit még veled maradjak.” Az őszre talán mégis jön új tavasz? Hiszen meddig bírjuk „gyászos elmével” a Teremtő előtt térdre kényszerítve?

G. Komoróczy Emőke
1160 Ft
 

A szerelem erőterében
(2014)

G. Komoróczy Emőke írja a költő új könyvéről: Benke László Édene már többször is felperzselődött – de most talán megadatik számára az újjászületés is. Paradicsomi Évájával mintha rátalált volna az Istenhez visszavezető útra. Lírájában megszaporodnak a bibliai képek, amelyeket a legnagyobb természetességgel, magától értetődően vonatkoztat saját élethelyzetére. Megértette immár: csak Isten oldhatja fel az ember mélységes benső magányát,...

1584 Ft
 

Hová tűnt aranytrombitád?
(2013)

Válogatott kötetében Benke László átrendezi eddigi költői életművét, az életúton végigvonuló alapélményeknek megfelelően. A versek így a megélt benső utat rajzolják ki: a válságok és megoldáskeresések hullámvölgyeit-hullámhegyeit, amelyek hátterében mindig ott van a komor történelem is. Utószó gyanánt egy beszélgetés olvasható a költő és Bozók Ferenc piarista tanár-költő és esszéista között.

1360 Ft

 


Az Élet szerelme
(2011)

Kierkegaard nyomán úgy gondolom, a poézis győzelem a világon. Verseimmel igyekszem feltárni és tökéletessé tágítani a fogyatékos valóságot, csillapítani örökös nyughatatlan­ságomat, „a valóság mindent elsötétítő mély fájdalmát”. A megbékélést keresem, de nem azzal a valósággal akarom megbékíteni ma­gunkat, amelyben élnünk kell, hanem a köl­tészet valóságával, az evilági valóságnál egy magasabb, tökéletesebb valósággal. Agyérgörcs-hazánkban, infarktus-országban, mint oly so­kan, én is kinyúltam a halál oldalán, de a tudás, a szeretet és a kegyelem újraindította szívemet. Különösen azóta az Élet szerelmével ámulok,bizakodom és békülök.
1980 Ft
 

Otthonkereső
(2008)

Az Otthonkeresõ arra döbbenti rá olvasóját, hogy a szeretet-hiányos lét elsorvasztja az ember belső erőit, megbénítja cselekvő-képességét, fölbomlasztja közösségi kötelékeit – így a társadalom fokozatosan atomjaira hull, és a mindenki mindenki ellen (nem pedig a „mindenki mindenkiért!”) törvényszerűsége emelkedik érvényre. Az író maga is, mint regényének hőse, csak idősödvén, tapasztalatokkal egyre gazdagodva ismerte fel, hogy csakis az egymás iránti figyelem, egymás kölcsönös segítése, a lelki gátak tudatos lebontása biztosíthatja a konszenzust (akár egyes személyek, csoportok, akár pártok között). Ha ez hiányzik, akkor a „sátáni” elvek (gyűlölet, békétlenség, boldogtalanság) lesznek úrrá. E felismerés készteti arra, hogy a rendszerváltás eltorzult folyamatában újrafogalmazza élményeit, tapasztalatait, s felmutassa hőse útját – küzdelmein – csalódásain át – a benső békesség elnyeréséig, a hazatalálásig.

1480 Ft

 


Veszteség
(2005)

Benke László a mai középnemzedék egyik legkiválóbb, legeredetibb hangú költője. Költői indulása leginkább a fiatal Jeszenyinére emlékeztet üde-friss, tiszta versintonációival, eredendő formaérzékével, közvetlen versbeszédével. Ő is falusi származék, innen ered mély elkötelezettsége a nehéz sorsú szegények iránt, akiket mindvégig képvisel verseiben.
1190 Ft

 


És hirtelen leszáll az este
(2003)

Újra és újra elgondolkoztam, mi is ez az írás? Dráma? Tragédia? Valamiféle Igazság-esszé? Vádirat? Megbékélő áhítat-ima? A tudásalapú társadalom kemény tételeinek érzékenyülő és szelíd ellenfénye? Vagy a mindent elárasztó techno-élet újfajta méregtelenítő természetgyógyász tankönyve? Sors-videózás? Szociálpolitikai röpirat a mai magyar valóságról, nemzedékek bajvívásairól? Vagy csendes, de szívbemarkoló rekviem volt-nemzedékek ravatalánál? Útmutató embernek, családnak, közösségnek, társadalomnak és politikáknak, „szociálisan érzékeny” avítt mondókák hierarchiájának?
700 Ft

 


Halálig szomjazom – Szélvízvölgye
(2001)

Benke László verseinek vitathatatlanul egyetemes mondandója van - írta a kötetről Varga Domokos. - Egy valóságos sorsregény dereng fel lírájuk pontos lélekrajza mögül. A szerző önéletrajzi ihletettségű regényt is írt /Sértők és sérültek/. Őt én mégis elsősorban lírai alkatnak látom, mások előtt is titkolhatatlan erős érzelmekkel: örömökkel, bánatokkal, fájdalmakkal, indulatokkal, vádakkal és önvádakkal, könnyen fellobbanó és nehezen elhamvadó szerelmekkel, de mindenek előtt és felett a teljes élet kielégíthetetlen szomjúságával.

1380 Ft

 


Sértők és sérültek 
(2000)


E figyelemre méltó mai magyar regény főhőse Védás, aki Szultán papa rózsadombi villalakásában háztartási besegítőként mosogat, a regény végén már összeomlott hajléktalanként jelenik meg. Közben örök keresőként újraéli falusi gyerekkorát, munkásélete csepeli esztendeit, költőbarátja halálát, két házassága történetét, gyerekei kilátástalan jövőjét. A regény meggyőzően érzékelteti milyen kíméletlenül szóltak bele a külső erők az egyéni és a családi sorsok alakulásába az elmúlt évtizedekben.
880 Ft

 


Gyalogos riportok
(1995) 

E könyv szerzőjének, e riportok írójának nincsen kocsija. Nem is volt soha.Nem divat dicsekedni vele, de ő gyalogos szegényemberként ballagta végig a történelem éles kanyarjait és egyre több autót látott elsuhanni maga mellett. Ő nem bánta a suhanókat, nem is irigyelte őket. Ment a maga útján emberek közé, magyarok közé, testvérek közé. Mert őt jó barátnak fogadták el mindenütt, aki előtt az első szembenézésre megnyíltak a sorsok, a szájak, a szívek.

 
   
elfogyott
 

A kihalt játszótér

(1993)

feltöltés alatt